Showing 1–12 of 13 results

Code 021 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 25 yrs old 47cm

Code 022 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 25 yrs old 50cm

Code 031 : Azalea (Pink)

Pink Color

Details Age : Height :
Formal Upright 60 years old 80 cm

Code 066 : Azalea

Details Age : Height :
Formal Upright 40 yrs old 30cm

Code 085: Azalea (Pink)

Details Age : Height :
Bloom Style 40 yrs old  36cm

Code 086 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old  63cm

Code 084 : Azalea (Pink)

Details Age : Height :
Formal Upright 45 yrs old  40cm

Code 088 : Azalea (white)

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  43cm

Code 087 : Azalea

Details Age : Height :
Informal Upright 30 yrs old  45cm

Code 090 : Azalea (Old Rose)

Details Age : Height :
Informal Upright 35 yrs old  48cm

Code 089 : Azalea

Details Age : Height :
Slanting Style 40 yrs old

Code 096 : Azalea

15,000฿

Azalea ลำต้นมีเรื่องราวแห่งกาลเวลา สวยงามน่าหลงไหลด้วยฐานรากแผ่ขยายจนเต็มหน้ากระถาง ดอกสีชมพูและขาว