Showing 1–12 of 94 results

Code 005 : Hinoki Cypress

Details Age : Height:
Formal Upright 80 years old 80cm

Price call 0809632484

 

Code 016 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Informal Upright 80 years old 55cm

Code 040 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Cascade Style 40 yrs old 40cm

Code 042 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Bloom Style 35 yrs old 50cm

Code 044 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old

Code 047 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Slanting 40 yrs old

Code 072 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 45cm

Code 075 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki  80 years old Upright 55cm

Code 076 : Bonsai Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old 43cm

Code 092 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Formal Upright 12 yrs old  28cm

Code 093 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Forest Style 7 yrs old  25cm

Sekka Hinoki Forest style เป็นสวนป่าที่มีความเขียวขจีของสนญี่ปุ่น ในกระถางเก่าแก่จากดินแดนอาทิตย์อุทัย

Code 102 : Hinoki

ฮิโนกิ สายพันธ์ล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น ต้นนี้เป็นซาวาระฮิโนกิที่มีขนาดใบสั้นแบนนพริ้วไหว มาในรูปแบบบอนไซจำลองของทรงต้นก้ามปู มี landscape ที่ตกแต่งด้วยเนินมอสและหินสวยงามล้ำค่า

Name : Sawara Hinoki

Details : Bloom style (ต้นก้ามปู)

Age : 50 years old

Height : 60x60x60cm