Showing 1–12 of 46 results

บอนไซ ID779: Tsuyama Hinoki forsst style

Est. age : 30-40 years old

Tree height cm, width cm

 

 

บอนไซ ID780: Tsuyama Hinoki – broom style

Tree height cm

est. age : 30 years old

Tree height cm, width cm ,

 

 

บอนไซ ID781: Tsuyama Hinoki forsst style-material

21,000฿

Est. age : 30-40 years old

Tree height cm, width cm

 

 

Code 072 : Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 45cm

Code 075 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki  80 years old Upright 55cm

Code 076 : Bonsai Hinoki Cypress

Details Age : Height :
Informal Upright 40 yrs old 43cm

Code 092 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Formal Upright 12 yrs old  28cm

Code 093 : Sekka Hinoki

Details Age : Height :
Forest Style 7 yrs old  25cm

Sekka Hinoki Forest style เป็นสวนป่าที่มีความเขียวขจีของสนญี่ปุ่น ในกระถางเก่าแก่จากดินแดนอาทิตย์อุทัย

Code 102 : Hinoki

ฮิโนกิ สายพันธ์ล้ำค่าของชาวญี่ปุ่น ต้นนี้เป็นซาวาระฮิโนกิที่มีขนาดใบสั้นแบนนพริ้วไหว มาในรูปแบบบอนไซจำลองของทรงต้นก้ามปู มี landscape ที่ตกแต่งด้วยเนินมอสและหินสวยงามล้ำค่า

Name : Sawara Hinoki

Details : Bloom style (ต้นก้ามปู)

Age : 50 years old

Height : 60x60x60cm

Code 104 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki

20 years old imported from Japan

Code 112 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki ” The Ancient Forest” it is the largest Sekka Hinoki in Thailand.

Tree ID 123 : Sawara Hinoki Cypress

Sawara hinoki – Forest Style. Triplex Tree with Japanese fern and grass decoration

Age 30 years old

Tree Height 44cm (Medium size)

Imported from Japan