Showing 1–12 of 33 results

Close

Tree ID 143 : Itoigawa shimpaku

Itoigawa Shimpaku.

Age 40 years old

Tree height 36cm and 33 cm witdh

Close

Tree ID 157 : Itoigawa Shimpaku

Itoigawa Shimpaku (Tanuki)

Age 10 years old

Tree Height 67 cm

Imported from Japan

New
Close

Tree ID 215 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine 70 years old

Formal upright Style

Tree Height 83 cm

imported from Japan

New
Close

Tree ID 242 : Shimpaku

Shimpaku Large size

Close
Close

Tree ID 275 : Sekka Hinoki

Sekka Hinoki forest style

20 years old

Tree ID 258 : Sonare

New
Close

Tree ID 271 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine  imported from Japan

New
Close

Tree ID 275 : Japanese Blackpine

Japanese Blackpine  imported from Japan

40 years old

Close

Tree ID 276 : บอนไซสนใบพาย

บอนไซสนใบพายหรือสนอรหันต์ อายุเก่าแก่กว่า60ปี เลี้ยงง่ายและทรงคุณค่าในรูปแบบของบอนไซขนาดใหญ่

Close