Showing 1–12 of 26 results

Close

Tree ID 276 : บอนไซสนใบพาย

บอนไซสนใบพายหรือสนอรหันต์ อายุเก่าแก่กว่า60ปี เลี้ยงง่ายและทรงคุณค่าในรูปแบบของบอนไซขนาดใหญ่

Close

Code 010 : Sugi

Details Age : Height :
Forest Style 25 years old 45cm

Code 027 : Sugi

Price call : 0809632484

Details Age : Height :
Formal Upright 80 yrs old 80cm

Code 035 : Japanese Apple

Details Age : Height :
Fruit Bonsai 12 years old 33cm

Code 038 : Japanese Apple

Details Age : Height :
Fruit Bonsai 12 yrs old 26cm
Browse Wishlist

Code 046 : Tosho Forest

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 80cm

Top Class Quality call : 080-963-2484

Code 067 : Tosho

Details Age : Height :
Forest Style 40 yrs old 63cm

Code 091 : Tosho

Details Age : Height :
Deadwood Style 90 yrs old  75cm
First Class Quality Call 0809632484

Code 094 : Tosho

Details Age : Height :
Deadwood Style 70 yrs old  90cm

An old great Tosho with perfect gin and shari. Ready for a pre-work to be a high quality Bonsai.

Code 098 : Sugi

Japanese Cedar “Sugi”  Quality Bonsai show.

40 years old